Mitsubishi Concept GC-PHEV, Mitsubishi Concept XR-PHEV, Mitsubishi Concept AR